Estatuts

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, OBJECTE I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

Club SOCIEDAD DEPORTIVA pesca MARITIMA CASTELLDEFELS , constituït en data 12 de febrer de 1948, com a club esportiu general, és una associació privada amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’actuar i actuar i sense ànim de lucre, formada per persones físiques, els objectius bàsics són el foment, desenvolupament i físic continu i pràctica d’activitat esportiva.

Aquesta entitat esportiva és indefinida, començant la seva activitat en el moment de la seva constitució.

Article 2.

El domicili social s’estableix a la ciutat de Castelldefels , carrer Passeig de la Marina , núm. 267 , Postal codi 08860 , no. telèfon 619767794 i adreça de correu electrònic info@adaipcastelldefels.com .

En cas de modificació del domicili ho haurà comunicar al registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya per a les finalitats de la seua inscripció.

Article 3.

Club de SOCIEDAD DEPORTIVA pesca MARITIMA CASTELLDEFELS , pretén modalitats de pràctica o esports següents: pesca .

La Junta Directiva pot proposar la incorporació de noves modalitats o esports per a la seva pràctica en el si de l’entitat, que ha de ser aprovat per l’assemblea general.

Si vostè incorporar noves modalitats o pràctica esportiva hauran comunicar al registre de les entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de registre.

Article 4.

El principal àmbit d’actuació rau a Castelldefels, però física i activitats esportives no estan subjectes a un àmbit territorial determinat.

Article 5.

L’entitat es regeix per la Llei de l’esport i estàndards regulatoris existents en el camp d’esports que desenvolupar-lo en qualsevol moment, així com per aquests Estatuts i els reglaments aprovats vàlidament per l’assemblea general.

CAPÍTOL SEGON: ELS MEMBRES I SOCIS

Article 6.

1 són socis o membres de ple dret això esports entitat les persones majors de 18 anys que han sol·licitat l’admissió a la Junta Directiva i han estat acceptades per això.

2. els ingressos d’un registre de soci consistirà en:

(a) la sol·licitud d’admissió de la persona interessada, presentada per escrit a la Junta, que hauran d’inscriure les seves dades personals.

(b) acord d’admissió o no de la Junta Directiva respecte del peticionari en la primera reunió amb posterioritat a l’aplicació.

3. per acord de l’assemblea general pot ser incorporats nous tipus de soci, que regula les condicions per ser satisfetes per persones per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord ha d’informar el registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de registre.

4 socis i membres de ple dret tenen els drets següents:

(a) participar amb veu i vot en l’assemblea general.

b ser elector / Ai elegible per a les oficines dels òrgans de l’organització, d’acord amb aquests Estatuts.

(c) participar i gaudir d’esports, activitats recreatives i culturals organitzades per l’entitat.

(d) impugnar els acords de l’assemblea general i la Junta Directiva i proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres d’aquest òrgan de govern.

(e) associades persones tenen dret a ser informat del progrés de l’Associació i, en particular, el dret a:

(i) ser informat de la identitat de les altres associats persones, el nombre de pujades i baixades i l’estat de comptes, que es pot trobar en els llibres de l’Associació.

(ii) per estar informats per la Junta de govern, un cop convocada l’Assemblea i en el bon temps, de les qüestions que s’està considerant tractar i rebre informació verbal durant la reunió.

(iii) obtenir un exemplar dels Estatuts aplicables i normes de Reglament intern, si s’escau.

5 obligacions de socis i membres de ple dret són:

(a) pagar tarifes, regular, vessament o qualsevol altres establerts administracions competents per al seu tipus d’associat o soci.

(b) complir amb els Estatuts de l’entitat, els reglaments interns i acords de representació i els òrgans de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències.

(c) contribueixen al compliment de les activitats de l’entitat, ja sigui esport o de la participació en els òrgans consultius, directius o govern, si escau.

(d) proporcionar una adreça per al lliurament de comunicacions de la institució i notificar els canvis en aquesta direcció.

6. la condició de soci es perd:

(a) per pròpia voluntat formalment comunicada per escrit a la Junta Directiva.

(b) per una sanció disciplinària, fruit d’infracció disciplinària proporcionada, acordat per la Junta de govern, després d’escoltar la persona interessada i el corresponent expedient disciplinari.

(c) per manca de pagament de les taxes establertes per la rellevància dels òrgans de govern, amb la instrucció d’un registre contradictòries que assegura el procediment de l’audiència de la parella o la parella.

CAPÍTOL TERCER:

ÒRGANS DE GOVERN, REPRESENTACIÓ I GESTIÓ

Article 7.

Els òrgans de govern, gestió, administració i representació són:

(a) assemblea general, L’

b) Consell d’administració

Article 8.

1. l’assemblea general és l’òrgan suprem de l’entitat i els seus acords són vinculants per a tots els membres i la Junta Directiva.

2. integren l’assemblea general tots els socis i membres de ple dret que no tenen afiliació suspesa en el moment de la convocatòria.

3. l’assemblea general té competència en les següents àrees:

(a) descàrrega, si escau, de la Junta de govern, liquidació de l’exercici cap amunt i pressupost per a l’exercici següent.

(b) la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.

(c) l’elecció i independent, amb el vot de no confiança, membres de l’òrgan i controlar les seves activitats.

(d) modificar els Estatuts.

e acordar la forma i la quantia de les aportacions al finançament de l’Associació o al pagament de les despeses, establint regular i d’entrada i quotes de les taxes o impostos extraordinaris.

(f) acorden la transformació, fusió, divisió o dissolució de l’Associació.

(g) acord sobre els ingressos i la disminució de les federacions o Confederacions.

(h) sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

(e) s’aproven el Reglament de règim intern i les seves modificacions.

j) resoldre sobre qüestions que no estan específicament assignats a cap altre òrgan de l’Associació.

4. l’assemblea general poden ser ordinàries o extraordinàries.

5 assemblea general ordinària es reunirà, com a mínim una vegada un any dins els 6 primers mesos de l’exercici d’aprovar, si s’escau, les matèries referit a l’apartat a) punt 3 d’aquest article.

6. l’assemblea general es reunirà amb caràcter extraordinari en els casos següents:

a) si el Consell ho considera convenient.

b) si es demana en un 10% dels socis. En aquest cas l’Assemblea se celebrarà dins dels trenta dies des de la sol·licitud.

Article 9.

1. l’Assemblea és convocada per acord del Consell d’administració, a través d’una crida que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, data i hora de la reunió.

2. la convocatòria ha de contactar amb quinze dies naturals anteriors a la data de la reunió, individualment i mitjançant una carta adreçada a la direcció de cada soci i la parella dels membres de ple dret de l’Assemblea.

3. les reunions de l’Assemblea General, presidit pel President de l’entitat. Si no ho és, el més vell de la membre de la Junta va reemplaçar, al, vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, fracassant que. Cal actuar com a secretari / a que ocupen la mateixa posició en la Junta Directiva.

4. el secretari general o la Secretaria de l’Acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el President, amb un resum de les discussions de projectes, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de la votació i la llista de la duïa.

5. al començament de cada reunió de la Assemblea General llegeix l’Acta de la reunió anterior adoptar o ha de ser modificada. Cinc dies abans, de tota manera, la llei i qualsevol altra documentació ha de ser disponibles per a membres de la sala social de l’entitat.

Article 10.

1. l’Assemblea General es constitueix vàlidament sense tenir en compte el nombre de socis i membres de ple dret membres del mateix.

2. 10% dels socis i membres dels membres de ple dret de l’Assemblea podrà sol·licitar la inclusió en l’agenda d’un o més assumptes per tractar al Consell d’administració. En el cas que ja ha estat convocada l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període entre la recepció de la convocatòria i la data en què es reunirà aquest cos.

3. l’Assemblea només pot adoptar acords respecte dels punts inclosos en l’agenda, llevat que s’ha constituït amb caràcter universal o que acords relatius a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 11.

1 membres dels membres de ple dret de l’Assemblea ha d’inscriure mitjançant document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió i correspon un vot a cada membre.

2. els acords es prenen per majoria simple de vots dels membres presents, excepte per a aquelles qüestions per a les quals aquests Estatuts estableixen una majoria qualificada.

Article 12.

1. la Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de l’entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i els altres per Estatuts així com, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general.

2. el Consell està format per un nombre mínim de tres membres.

3. les oficines de la Junta Directiva són el President, el secretari o secretària i el tresorer. A més de la citada posicions pot ser un, un o més Vice President o vicepresident i els vocals que són necessàries. Cada un dels membres de la Junta Directiva ha ocupen una acusació senzilla d’aquest òrgan.

4. l’assignació dels càrrecs de la Junta ha de ser entre els membres i socis que la formen, segons decisió de la / President / a.

5. els membres del Consell d’administració té un termini de 6 anys. Totes les posicions són elegibles per a reelecció sense limitació de temps i les renovacions són totals.

6. membre de la Junta Directiva és l’estat dels directors referits a l’esport amb regles d’aplicació existent.

Article 13.

1. el President té la representació legal de l’entitat i presideix els òrgans del cos.

2. el vicepresident o vicepresidents o vicepresidents substituiran President per ordre de grau, en el cas d’absència, vacant o malaltia.

3. el secretari ha de garantir la documentació d’arxiu, redact els documents relacionats amb el funcionament administratiu de l’entitat, portar el llibre de registre de socis i el llibre d’actes.

4.-el tresorer és el dipositari de l’entitat, està signant rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres, sense perjudici de les competències que corresponguin al President i al secretari o Secretaria entitat.

Article 14.

1. la Junta Directiva ha de ser convocat pel President, amb un mínim 2 dies proporcionada per la reunió i, com a mínim, ha de ser una reunió per trimestre. Serà ser constituïda vàlidament quan la meitat dels membres que la componen són present.

2. els acords del Consell d’administració adoptarà per majoria simple dels membres presents. En cas d’empat, el vot del qui presideix és fosa.

3 correspon el secretari plantejar cap amunt de redacció d’actes de la Junta Directiva.

4 és la competència de la Junta Directiva, en particular:

(a) la seva admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o parella.

(b) la convocatòria de reunions

(c) la submissió a l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, la liquidació de l’exercici amb el balanç i la declaració de renda i el pressupost i la programació per a l’any següent.

Article 15

1. les persones que han de compondre la Junta Directiva ha seran elegits en general Assemblea, per majoria de vots lliure, presencial, directe, igual i secret sufragi.

2 són electors i elegibles persones que són membres de dret, amb l’article 8.2.

Article 16.

1. la convocatòria d’eleccions correspon a l’assemblea general.

2. als efectes d’iniciar un procediment electoral, la Junta Directiva haurà de convocar una assemblea general on les següents qüestions ser acordat, com a mínim:

(a) convocatòria d’eleccions escollir els membres del Consell d’administració.

(b) denominació dibuixant un munt entre els membres del personal ajudants que componen la Junta de les eleccions.

(c) el període en el qual el cens electoral serà públicament accessible per a membres i membres de ple dret, amb la finalitat de permetre la presentació de reclamacions per als propòsits d’esmena.

(d) dia de la reunió de l’assemblea general que tindrà per dur a terme l’acte de votació.

Article 17.

1. la Junta electoral és l’òrgan que té l’autoritat judicial esports en l’àmbit electoral i constarà de tres membres, dels quals serà President i un altre secretari o secretària.

2 que heu de resoldre qüestions que puguin sorgir en l’elecció de l’entitat dins dels 2 dies hàbils de la presentació de la reclamació pels membres i membres de ple dret que han sorgit-lo.

3. les decisions poden ser, en el termini de 3 dies hàbils següents a la notificació del recurs o l’objecte d’un en què la reclamació s’entén tàcitament rebutjat perquè ell no ha emès cap expressa en el termini abans esmentada, resolució a:

(a) recurs del el Comitè de la Federació esportiva catalana per l’esport principal de l’entitat si federal de pràctica d’esport i està afiliada.

(b) els esports Court català si l’entitat no practica esport federal i no és afiliat a cap Federació Catalana d’esports).

Article 18.

El cessament de les persones que componen la Junta Directiva es produeix, si s’escau, per les raons següents:

(a) l’acabament del mandat natural per a les quals s’escollien.

(b) la pèrdua de la condició d’associat o soci de ple dret a l’entitat.

(c) mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici de càrrecs.

(d) decisió disciplinària per impossibilitar la persona a qualsevol posició d’òrgans de govern o representació de l’entitat.

(e) l’aprovació d’un vot de no confiança.

(f) per renúncia de la persona afectat o interessat formalitzada per escrit

Article 19.

La suspensió del mandat de les persones que componen la Junta Directiva es produeix per les següents raons:

(a) l’aplicació de la persona afectat o interessat quan hi ha circumstàncies que ho justifiquin i aprovi la Junta.

(b) la suspensió de la condició d’associat o soci.

(c) temps aquella última instrucció d’un règim disciplinari a una persona que és component, si així la Junta es compromet a ella.

(d) desqualificació temporal, acordada per decisió disciplinària.

Article 20.

1. en el cas de cessament vacant, excepte per acabament natural del mandat, o la suspensió del President, va serà substituït en, vicepresident o vicepresidents o vice-Presidents, per ordre de grau o la persona de més grans que componen la Junta.

2. les vacants per cessament, excepte per acabament natural del mandat, o per suspensió de les persones que componen la Junta Directiva té coberta en la primera reunió de l’assemblea general, que se celebra a l’estat. Mentrestant, per acord de la Junta Directiva pot ser ocupada temporalment la vacant per una parella ple de l’entitat.

Article 21.

1. per a sol·licitar un vot de no confiança contra el President de l’entitat, tots els de la Junta o qualsevol dels seus membres, sol • licitar un mínim del 15% dels membres del plens de l’assemblea general.

2. la sol·licitud haurà de presentar, degudament formalitzat per socis i associats de la dreta d’una manera que permeti la seva identificació, a la Junta Directiva. Aquest cos, a través del Secretari de lliurat als sol·licitants de recepció de la sol·licitud.

3. comprovat una vegada l’adequació de l’aplicació per la Junta Directiva, si això és correcte, que aquest cos s’inaugurarà una assemblea general, d’acord amb les disposicions d’aquests Estatuts, els efectes només de la discussió i votació el vot de censura presentada.

4. perquè l’assemblea general convocada per l’únic propòsit del debat i votació el vot de censura es considera vàlidament constituït hauria de ser una assistència mínima s ‘ 1 / 3 dels socis numeraris.

5. el vot de censura d’acord només la majoria de 2/3 dels membres assistents a l’Assemblea.

6. un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la Junta d’administració o membres que afecten tota s’aturarà automàticament.

CAPÍTOL 4: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

Article 22.

1. l’entitat està subjecta al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis d’entitats sense ànim de lucre.

2. els recursos econòmics de l’organització s’alimenten de:

(a) els honoraris que estableix l’Assemblea General per als seus socis.

(b) govern o beques privades

(c) les donacions, herències o llegats

(d) els ingressos del patrimoni o d’altres ingressos que s’obtindran.

3. l’exercici fiscal coincideix amb l’any natural i es tanca el 31 de desembre.

4 comptes actual o comptes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o estalvi, hauria d’incloure les signatures del President / a, tresorer / Ai secretari / a.

5. per a poder tenir fons prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser el tresorer / ao bé del President / a.

Article 23.

1 integrar documental i el règim de comptabilitat:

(a) el llibre de registres.

(b) el llibre de registre de socis.

(c) els llibres de compte:

e) diari

II) llibre d’inventaris

III) llibre de comptes anuals

2 quan l’entitat no és necessari presentar corporativa d’impostos, vostè pot prescindir dels llibres de compte a què es refereix el punt anterior, però has de tenir un quadre en quin detall ingressos i despeses.

3. el llibre de registres i comptabilitat o en els seus llibres d’absència, el llibre de caixa, ha d’estar degudament obligat i laminada i abans del seu ús hauria ser legalitzats pel registre de les entitats esportives, mitjançant diligència.

4. Quan l’entitat redacció el minuts o portar llibres d’una manera informatitzada hauran de presentar-los a ser legalitzat mitjançant diligència en 4 mesos després del final del seu any fiscal.

CAPÍTOL 5: DISCIPLINARI

Article 24.

El règim disciplinari de l’entitat s’estén a conèixer i decidir respecte a la jurisdicció de l’esport i les normes de conductuals associatives.

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: l’esport disciplinari, competitiu disciplina i l’elecció.

Dóna el règim disciplinari dels òrgans competents la possibilitat de saber, jutjar i, si s’escau, sancionar a tots els socis i socis de la entitat, així com als atletes i personal.

Article 25.

L’exercici de la potestat disciplinària correspon a:

(a) amb els jutges o els / les àrbitres sobre la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiva, durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caràcter intern associatiu.

(b) en el tauler, pel que fa a la jurisdicció esportiva, competitiva i disciplinària, així com, respecte a les normes de conducta associativa.

Article 26.

1. contra les decisions disciplinaris adoptats per la Junta Directiva, podeu recórrer a:

(a) recurs del el Comitè de la Federació esportiva catalana per l’esport principal de l’entitat, si l’entitat esport federats pràctiques i està afiliada, pel que fa a les sancions per infraccions contra la conducta esportiva, dins un termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.

(b) l’esport Court de català, si l’entitat no practica esport federal i no està afiliada, pel que fa a les sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en un termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de la controvertida llei.

(c) l’autoritat judicial, en el cas de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, dins de 40 dies següents a la notificació de la controvertida.

2. utilitzar les normes de règim intern, proposada per la Junta Directiva i aprovat per l’assemblea general, estableix un règim de sancions de delicte, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, d’acord amb la legislació vigent. Secundàriament és aplicable el règim disciplinari previst al text consolidat de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol.

CAPÍTOL 6: CANVIS ESTRUCTURALS I LIQUIDACIÓ

Article 27.

1. per adoptar acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’entitat és necessari són presents, almenys la meitat dels membres i membres de ple dret a l’assemblea general convocada a l’efecte corresponent. Si aquest quòrum d’assistència, l’acord pot ser per majoria simple dels assistents.

Si no hi ha quòrum d’assistència es refereix el punt anterior, en primera convocatòria, la segona convocatòria és necessari, per adoptar l’acord, la majoria de 2/3 dels assistents.

2. un cop pres cap estructural o pres l’acord de dissolució d’acords de modificació, es informarà el registre d’esports de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de la seva matrícula, si s’escau.

Article 28.

Dissolta l’entitat, les restes d’actius de la seva companyia, si escau, tornarà a la comunitat, ja aquest efecte hauran de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General del esport, així que vostè recordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament d’activitats esportives.